• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Zmień

Język:

Waluta:

Regulamin sklepu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1 Regulamin stanowi podstawę zawierania umów kupna - sprzedaży detalicznej z klientami w sklepie internetowym Cassy. Regulamin jest skierowany do konsumentów, zainteresowanych asortymentem oraz przedsiębiorców, zainteresowanych współpracą. Niniejsze postanowienia regulaminu określają zasady użytkowania i nie mają na celu ograniczać przysługujących konsumentowi praw. Regulamin sklepu Cassy.eu stanowi

1.2 Sklep internetowy www.cassy.eu jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internetowej, Internetu.

1.3 Używane w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowo wolnych dni od pracy.
Dostawa – doręczenie Klientowi przez Sprzedawcę określonych Towarów za pośrednictwem wybranych Dostawców.
Dostawca – podmiot lub organizacja świadcząca usługi transportowe, polegające na dostarczeniu określonych Towarów odpowiednim odbiorcom.
Hasło – unikalny ciąg liter, cyfr lub znaków wybrany przez Klienta, który wymagany jest podczas Rejestracji w Sklepie internetowym.
Klient – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna o przyznanych na mocy prawa zdolnościach prawnych, która składa Zamówienie w Sklepie internetowym.
Kodeks Cywilny – odnosi się do Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Dz. U. Z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.
Kodeks Postępowania Cywilnego – odnosi się do Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku, Dz. U. 1964 r.. nr 43, poz. 296 ze zm.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, która nie jest bezpośrednio związana z wykonywaną przez nią działalnością zawodową.
Login – indywidualnie wybrany przez Klienta identyfikator używany w Sklepie internetowym, który wymagany jest podczas Rejestracji w Sklepie internetowym Cassy.
Regulamin – określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym i opisuje usługi świadczone przez Sprzedawcę.
Rejestracja – czynność, która udostępnia wszystkie możliwe funkcje w Sklepie internetowym.
Sklep (Sklep internetowy) – serwis internetowy dostępny w domenie pod adresem
www.cassy.eu, w którym Konsument ma możliwość dokonywania zakupów na odległość.
Sprzedawca – inaczej Cassy.
Towar – produkt prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, którego szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej.
Umowa sprzedaży – umowa kupna-sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym Cassy a Klientem Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające liczbę i rodzaj wybranego Towaru.

1.4 Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu internetowego jest możliwy za pomocą:

a) poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
team@cassy.eu

1.5 Sprzedawca Sklepu internetowego oferuje możliwość realizacji zamówienia na:

a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
b) na terenie całej Europy

1.6 Umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem zawierana jest w języku polskim oraz angielskim.

1.7 Regulamin Sklepu internetowego Cassy.eu udostępniony jest Usługobiorcy przed zawarciem umowy bezpłatnie.

1.8 Oficjalnym partnerem marki jest firma Flavour Design, przedstawiciel akcesoriów premium gsm - www.fd-distribution.pl§ 2

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO


2.1 Korzystanie ze Sklepu internetowego Cassy.eu dozwolone jest tylko wedle opisanych w Regulaminie Sklepu zasad.

2.2 Aby korzystać z funkcji Sklepu i móc złożyć zamówienie w Sklepie internetowym należy posiadać aktywne konto w indywidualnie wybranym serwisie poczty elektronicznej lub aktywny numer telefonu.

2.3 Kolorystyka prezentowanych produktów na stronach internetowych Sklepu ma prawo delikatnie różnić się od kolorów widzianych w rzeczywistości ze względu na możliwości techniczne posiadanego przez Konsumenta sprzętu, za pomocą którego wyświetla ofertę Sklepu oraz korzysta z jego funkcji.

2.4 Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za różnice w kolorystyce Towarów podczas reklamacji składanych przez Klienta.§ 3

REJESTRACJA


3.1 Aby zarejestrować się na stronie internetowej
www.cassy.eu, należy wypełnić udostępniony w Sklepie przez Sprzedawcę formularz rejestracyjny.

3.2 Podczas rejestracji w Sklepie, należy ustanowić indywidualne Hasło do Konta Klienta.

3.3 Zarejestrowanie się w Sklepie internetowym Cassy.eu wiąże się z:

a) zapoznaniem się i akceptacją przez Konsumenta postanowień określonych w Regulaminie Sklepu,
b) upoważnieniem Sprzedawcy do sprawdzenia oraz przetwarzania danych osobowych Klienta w celu prowadzenia indywidualnego Konta,
c) wyrażeniem zgody na dostarczanie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną informacji związanych z obsługą techniczną Konta.

3.4 Podczas Rejestracji istnieje możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych i reklamowych. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe i nie determinuje ukończenia Rejestracji w Sklepie internetowym.

3.5 Dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych wiąże się z:

a) dostępem do swoich danych osobowych oraz możliwością ich poprawiania przez Klienta,
b) wyrażeniem zgody na dostarczanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na wskazany podczas Rejestracji adres e-mailowy.

3.6. Zakończenie Rejestracji oraz jej akceptacja przez Sprzedawcę oznacza:

a) zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usługi prowadzenia indywidualnego Konta Klienta,
b) otrzymanie przez Klienta dostępu do Konta oraz możliwość dokonywania zmian w podanych danych osobowych podczas Rejestracji, z wykluczeniem Loginu.

3.7 Po uzyskaniu dostępu do Konta, Klient ma obowiązek przestrzegania zasad poufności i nieudostępniania danych do logowania w serwisie osobom trzecim. W momencie wyjawienia Loginu lub Hasła, Klient zobowiązany jest do dokonania zmiany danych dostępu.

3.8 Klient nie ma obowiązku Rejestracji, aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym Cassy.§ 4
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, RELIZACJA ZAMÓWIEŃ


4.1 Treści zawarte na stronach Sklepu internetowego Cassy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodesu Cywilnego, lecz zaproszenie Klienta do złożenia oferty zawarcia Umowy kupna-sprzedaży Towarów.

4.2 Produkty, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają oryginalne opakowanie i pochodzą z legalnych źródeł.

4.3 Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów są cenami brutto w walucie polskich złotych (PLN), uwzględniając podatek VAT. Nie obejmują kosztów przesyłki i nie zawierają informacji dotyczących opłat celnych w przypadku wysyłek poza granice Polski. 

4.4 Promocje i rabaty w Sklepie internetowym Cassy nie łączą się ze sobą.

4.5 Klient ma możliwość złożyć zamówienie za pośrednictwem witryny internetowej Sprzedawcy lub adresu e-mail, podając wszystkie niezbędne informacje dotyczące Towaru oraz jego dostawy. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok z wykluczeniem trwających przerw konserwacyjnych lub technicznych na stronie internetowej Sklepu

4.6 Dokonanie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia. 

4.7 Po otrzymaniu zamówienia w Sklepie internetowym, Sprzedawca przesyła na adres e-mailowy Klienta potwierdzenie o przyjęciu zamówienia oraz rozpoczęciu jego realizacji. Oznacza to oświadczenie Sprzedawcy o akceptacji oferty Klienta.

4.8 Sprzedawca ma obowiązek zweryfikować dostępność określonych Towarów, będących przedmiotem zamówienia Klienta. W przypadku braku wybranego produktu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4.9 W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa, Sprzedawca ma prawo zaproponować Klientowi:

a) anulowanie zamówienia,
b) anulowanie tylko brakującej części zamówienia.

4.10 W momencie, gdy wynik weryfikacji dostępności Towaru w Sklepie jest pozytywny, Klient otrzyma informację od Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji.

4.11 Warunkiem realizacji zamówień złożonych w Sklepie internetowym Cassy jest podanie wszystkich wymaganych danych osobowych Klienta. Jeśli jednak zamówienie nie spełnia kryteriów bezpieczeństwa lub budzi uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy wobec prawdziwości danych, Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, zażądania zaliczki lub ograniczenia sposobów płatności Klientowi.

4.12 Klient nie ma możliwości dokonania płatności w ratach.

4.13 W przypadku, gdy Klient dokona płatności za zamówione Towary z góry, a następnie zrezygnuje z całości lub części zamówienia, Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu określonej kwoty w terminie 14 dni od dnia dokonania modyfikacji zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania zwrotu należności lub reklamacji produktów określone są w §7 i §8.

4.14 Sprzedawca ma prawo do zamieszczania orientacyjnej liczby dni roboczych przeznaczonej na realizację zamówienia Klienta.

4.15 Zamówione przez Klienta Towary są dostarczane za pośrednictwem określonego Dostawcy pod wskazany w formularzu zamówienia adres dostawy.

4.16 Czas, forma i koszty dostawy Towaru znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Formy i koszty dostawy”.

4.17 W momencie zakończenia etapu realizacji zamówienia oraz przekazania go w ręce Dostawy, Sprzedawca poinformuje Klienta o nadaniu przesyłki, wysyłając potwierdzenie na wskazany adres e-mailowy.

4.18 Po otrzymaniu przesyłki Klient ma prawo do obejrzenia i sprawdzenia doręczonego Towaru w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku, gdy według Klienta otrzymany Towar posiada uszkodzenia wyrządzone podczas transportu, może zażądać od pracownika Dostawcy sporządzenia protokołu o wyżej wymienionych ubytkach.


4.19 Sprzedawca ma obowiązek dołączyć do przesyłki potwierdzenie zakupu, obejmujące dostarczone do Klienta produkty, będące jednocześnie dowodem zakupu.

4.20 Jeśli podczas dostarczenia Towaru przez Dostawcę, Klient jest nieobecny pod wskazanym adresem, pracownik dostawcy ma prawo do pozostawienia awiza, które upoważnia Klienta do odbioru zamówienia w placówce Dostawcy. W przypadku, gdy zamówienie zostanie odesłane z powrotem do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca ma prawo skontaktować się z Klientem i ustalić nowy termin oraz koszty Dostawy Towaru.§ 5

KOSZTY I FORMY DOSTAWY


5.1 Każda przesyłka wysyłana jest pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia.

5.2 Przesyłki dostarczane są zgodnie z podanym na stronie internetowej Sklepu terminem.

5.3 Koszty przesyłki Towaru pokrywa jej nabywca.

5.4 Wysokość opłat dostawy uzależniona jest od rodzaju transportu oraz wybranego sposobu płatności. Cennik oraz szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Koszty i formy dostawy”.
§ 6

SPOSOBY PŁATNOŚCI


6.1 Każda transakcja pomiędzy Sklepem a Klientem potwierdzona jest paragonem lub fakturą VAT.

6.2 Płatności można dokonać w pięciu formach:

a) przelew tradycyjny – określonej wpłaty należy dokonać pod wskazany poniżej numer konta bankowego firmy za pośrednictwem Internetu, banku lub poczty.

DANE DO PRZELEWU:

CASSY
ul. Bruzdowa 108B/6
02-991, Warszawa

NIP:524 280 87 31
REGON: 365412518

Numer rachunku bankowego: 67 1600 1462 1837 1082 8000 0001

b) płatność elektroniczna PayU – m
ożliwość skorzystania z najprostszej, najszybszej i przede wszystkim bezpiecznej metody dokonywania płatności za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych oferowanych przez serwis PayU. Polega na wyborze swojego banku oraz dokonania transakcji on-line za jego pośrednictwem.

c) płatność elektroniczna BlueMedia - możliwość skorzystania z najprostszej, najszybszej i przede wszystkim bezpiecznej metody dokonywania płatności za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych oferowanych przez serwis BlueMedia. Polega na wyborze swojego banku oraz dokonania transakcji on-line za jego pośrednictwem lub wybraną kartą płatniczą.

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Należy pamiętać, że jako forma zwrotu środków m.in. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot nastąpi na rachunek karty użytej podczas płatności, na przykład w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

Czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą nastąpi od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

d) przelew bankowy PayPal – realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnego zakończenia płatności w systemie PayPal.

e) płatność gotówką podczas odbioru Towaru - możliwość dokonania płatności gotówką przedstawicielowi firmy kurierskiej podczas odbioru zamówienia.§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


7.1 Klient, który zawrze umowę kupna-sprzedaży na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny, wysyłając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. Z 2012 r., poz. 1225.

7.2 Przysługujący termin 14. dni na odstąpienie od umowy jest liczony od dnia fizycznego otrzymania Towaru przez adresata przesyłki.

7.3 Podstawą przyjęcia zwrotu przez Sprzedawce jest dostarczenie wypełnionego Protokołu Zwrotu Towaru wraz ze zwracanymi produktami.

7.4 W przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od umowy, umowa ta jest uważana za niezawartą, a Klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy.

7.5 Jeśli zwrot Towaru zostanie zaakceptowany przed Sklep, Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu należności w terminie 14 dni.
§ 8

PROCEDURA REKLAMACJI


8.1 Wszystkie produkty, znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego Cassy.eu posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie całej Polski.

8.2 Okres gwarancji oraz jej warunki znajdują się na karcie gwarancyjnej producenta, o ile jest ona dołączona do wybranego produktu.

8.3 Roszczenia i wątpliwości, będące w ramach gwarancji, Konsument ma prawo zgłaszać bezpośrednio w autoryzowanych sklepach producenta lub za pośrednictwem Formularzu Reklamacyjnego w Sklepie internetowym, w którym Towar został zakupiony.

8.4 Sprzedawca może ponosić odpowiedzialność dotyczącą niezgodności Towaru z umową pod warunkiem, że zostanie ona stwierdzona przez Klienta przed upływem 2. lat od daty doręczenia produktu.

8.5 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w momencie, gdy sprzedany Towar nosi wady fizyczne lub prawne. Towar jest niezgodny z umową kupna-sprzedaży w momencie, jeśli:

a) produkt nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na jego przeznaczenie,
b) produkt nie posiada właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta,
c) produkt nie spełnia określonych kryteriów użytkowania,
d) produkt został dostarczony Klientowi w stanie niezupełnym.

*Wady prawne polegają na sprzedaży przez Sprzedawcę Towaru, który stanowi własność osoby trzeciej.

8.6 W celu zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć do Sklepu reklamowany Towar oraz wypełniony Protokół Reklamacji Towaru.

8.7 Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację Towaru w przeciągu 14. dni oraz powiadomić Klienta o dalszych etapach postępowania reklamacyjnego.

8.8 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca ma obowiązek naprawić lub wymienić reklamowany produkt na nowy i pełnowartościowy. Dodatkowe koszty związane z procesem reklamacyjnym ponosi wówczas Sprzedawca.


8.9 Reklamowany Towar może zostać odesłany do producenta, naprawiony lub wymieniony na nowy i pełnowartościowy. Jeśli według Sprzedawcy okaże się to niemożliwe, Klient otrzyma zwrot pieniędzy.

8.10 Sprzedawca jest zwolniony z ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi w sytuacji, w której Klient został poinformowany o wadzie lub ubytku produktu podczas zawierania umowy kupna-sprzedaży.

8.11 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jeśli w momencie wydawania Towaru jest on niezgodny z umową lub nie może spełniać funkcji, do której jest przeznaczony. Każdy produkt oferowany przez Sprzedawcę powinien odpowiadać opisowi prezentowanemu przez Sprzedawcę. Klient ma prawo do zgłoszenia niezgodności Towaru w terminie 2. miesięcy od daty otrzymania produktu.

8.12 Sprzedawca jest zwolniony z ponoszenia odpowiedzialności za niegodność Towaru z umową kupna-sprzedaży, jeśli Klient był o niej poinformowany, widział o niej lub oceniając sytuację rozsądnie, powinien był o niej wiedzieć.§ 9

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Administratorem danych osobowych jest Cassy, ul. Bruzdowa 108B/6, 02-991, Warszawa

9.2 Akceptując regulamin Sklepu internetowego Cassy, Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm., które są niezbędnym elementem podczas realizacji świadczonych usług lub dla celów marketingowych. Klient ma prawo do nieustannego wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikowania. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności oraz Ochrony Danych Osobowych znajdują się na stronie internetowej Sklepu Cassy w zakładce „Polityka prywatności” oraz „Cookies”.
§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


10.1 W sprawach, które nie zostały uregulowane w powyższym Regulaminie zastosowanie i ważność mają przepisy:

a) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Z 2012 r., poz. 1225),

b) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z pozn. zm.),

c) oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.


10.2 Niejasności lub spory wynikające ze stosowania powyższego Regulaminu dotyczące realizacji umów kupna-sprzedaży zawieranych na odległość między Konsumentem a Sklepem internetowym Cassy, będą rozstrzygane przez odpowiednie sądy powszechne zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

10.3 W przypadku przedsiębiorców spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu internetowego.

10.4 Regulamin obowiązuje z dniem 10.11.2016 roku.§ 11

ZMIANY REGULAMINU


11.1 Regulamin obowiązuje i powinien być przestrzegany od dnia jego publikacji na oficjalnej stronie internetowej Sklepu.

11.2 Sklep internetowy Cassy.eu zastrzega sobie na wyłączność prawo do możliwości wprowadzania zmian w Regulaminie.

11.3 Każda wprowadzona zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej publikacji na oficjalnej stronie internetowej Sklepu.

11.4 Do każdej zawartej umowy stosuje się zawsze wersję Regulaminu, która była dostępna na stronie internetowej Sklepu w momencie zawarcia umowy między Klientem a Sprzedawcą.

FacebookFACEBOOK Instagram INSTAGRAM Twitter TWITTER